İLETİŞİM
ANKARA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği
Adres  Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. 107/5
ÇANKAYA / ANKARA
Tel/Faks  0(312) 472 40 46
E.Mail  info@asmmmder.com
MEVZUAT DUYURULARI

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

 

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

 

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

DUYURULAR
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SON DURUM
Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2020
1. Uzatma : 31 Temmuz 2020
2. Uzatma : 31 Ağustos 2020
3. Uzatma : 31 Ekim 2020
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ SON DURUM
Bitiş Tarihi : 17 Temmuz 2020
1. Uzatma : 17 Ağustos 2020
2. Uzatma : 17 Eylül 2020
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON DURUM
Bitiş Tarihi : 17 Temmuz 2020
1. Uzatma : 17 Ağustos
2. Uzatma : 17 Eylül 2020
Galeri
GÜNCEL
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA %8’DEN %1’ E İNDİRİLDİ.
Hoşgeldiniz ! Bugün
 
Dernek Disiplin Yönetmenliği

 ANKARA

 SERBEST MUHASEBECİ

 MALİ MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

 DİSİPLİN TÜZÜĞÜ. 

DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler

AMAÇ

Madde 1 - Bu yönetmelik, ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Derneği’nin Belirlediği ilkeler ile sahip olduğu, vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, disiplin cezaları vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili, Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2 - Yönetmelik ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Derneği'ne kayıtlı tüm üyeleri kapsar. Bu yönetmenlik Dernek tüzüğüne dayanılarak çıkartılmıştır.
Üyelerin bir olay nedeniyle bağlı bulundukları kurumlarınca haklarında disiplin soruşturması açılıp açılmaması veya disiplin cezası alıp almaması bu yönetmeliğe göre işlem yapılmasını engellemez.

DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALARI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

Madde 3 - Disiplin cezaları; üyelerden ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Derneği tüzüğüne, Genel Kurul kararlarına, ya da yönetmeliklere aykırı hareketleri görülenlere, Dernekle ilgili konularda gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle maddi ya da manevi zarara neden olanlara verilir.
Suçların ve cezaların açık olması esastır. Hiç kimse aynı olaydan ötürü ikinci kez cezalandırılamaz.
Hakkında kovuşturma açılmış kişi, yöneltilen suçla ilgili karar kesinleşene kadar Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM - Disiplin İşlerinde Yetkili Kurullar ve İşlevleri

DİSİPLİN İŞLERİNDE YETKİ

Madde 4 - Disiplin işlerinde yetkili kurullar Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'dur. İtiraz edilen cezalar Genel Kurul'un kararıyla kesinleşir.

DİSİPLİN KURULUNUN KURULUŞU VE YETKİLERİ

Madde 5 - Disiplin Kurulu, Genel Kurul'ca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur. Disiplin Kurulu, kendisine yansıtılan konuları inceleyerek karara bağlar.    
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 6. Disiplin Yönetmeliği Uygulamaları:
1- Uyarı
2- Kınama
3- Dernek faaliyetlerinden men
4- İhraç
Yukarıdaki disiplin cezalarından Uyarı, İhtar ve Kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından
Uygulanır. Dernek faaliyetlerinden men ve İhraç cezaları içinse rapor, yönetim kuruluna arz
Edilmek üzere tavsiye kararı alınır.
 
Madde 6-1 ) Uyarı Cezası:
 
YAZILI UYARI CEZASI İlgili Dernek mensubunun diğer dernek üyeleri, üçüncü kişiler ve dernek birimleriyle daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Ceza aşağıdaki durumlarda verilir: Dernek birimlerinin, organlarının çalışmalarını aksatıcı tutum ve davranışlarda bulunmak, (Dernek organlarına seçilmiş üyelerce) yasa ya da yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yapmamak, Disiplin Kuruluna sevk edilen bir üyeye ilişkin karar kesinleşmeden bu üyenin haklarını sınırlayıcı davranışlarda bulunmak.

Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
b) Üyeye yazılı olarak bildirildiği halde, verilen sure içinde ödenmeyen dernek
Aidatları ve hangi sebeple doğmuş olursa olsun diğer bütün borçların ödenmemesi,
c) Dernek binasında ve faaliyetleri esnasında ya da dernek üyesi olduğunu simgeleyen herhangi bir emare ile diğer üye veya şahıslarla her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, derneğin prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan iliksilerde kaba ve saygısız davranmak,
d) Dernek yetkilileri tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,
e) Dernek eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel islerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek
f) Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
g) Dernekle ve Muhasebesine bakmış olduğu müşterileriyle olan münasebetlerinde kaba
ve terbiyeye aykırı hareket etmek,
h) Derneğe ve Muhasebesine bakmış olduğu müşterisine karsı taahudunu yerine getirmemek,
i) Mesleğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak,
j) İs sahiplerini ve müşterilerini küçük düşürecek hal ve hareketleri yapmak,
k) Mensup olduğu derneğin itibarını zedeleyici söz söylemek,  
l) Meslek icaplarını haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmemek,
m) Kalitesiz ve içeriği doğru olmayan hizmet sunmak,
n) Dernek tarafından yapılacak denetim ve kontrollere engel olmak.
 
Madde 6-2 ) Kınama cezası:

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
b) Derneğin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,
c) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri
Şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,
d) Derneğe ait, evrakları, birimin yâda sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına çıkarmak, Üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek
e) Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
f) Seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak
g) Derneğe ve araştırma sektöründeki müşterisine hakarette bulunmak,
h) Haksız menfaat temini amacıyla yasal olmayan yollarla rekabet yapmak,
i) Dernek tarafından alınan kararlara uymamak,
j) Yetkili organların davetlerine haklı bir mazeret göstermeksizin uymamak,
k) Meslek ve hizmetinin icrasından dolayı müşterisini zarara sokmak,
l) Mesleğini kotu maksatlarla kullanmak,
m) 3568 sayılı yasaya aykırı hizmet sunmak,
n) Mesleki teamüle aykırı davranmak,
o) Dâhil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak,
p) Mesleki ehliyetsizliğinden ötürü müşterisini zarara uğratmak,

Kınama cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, kınama cezasını gerektiren hallerin ve fillerin üyeye
Yazı ile bildirilmesidir.
 
Madde 6-3 ) Dernek faaliyetlerinden men cezası:

Bir aydan altı aya kadar dernek faaliyetlerinden men cezasını gerektiren fiil ve
Haller şunlardır:


a) Dernek yöneticileriyle, eğitmenleri ve diğer üyelerin ticari itibarlarına zarar verecek şekilde tehdit etmek ve/veya hakaret etmek,
b) Dernek yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,
c) Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tur
Toplantılara katılmak, derneği temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
d) Dernek görevlilerine ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak,
e) Yüz kızartıcı suçlardan birinden ceza almak,
 f) Dernek içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,
g) Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ideolojik Veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,
h) Dil, ırk, renk, din ve mezhep acısından kutuplaşmalara yol acıcı faaliyetlerde bulunmak,
i) Derneği bilerek maddi zarara uğratmak,
j) Dernek içinde hizipçilik yapmak,
 
Madde 6-4 ) Dernekten Faaliyetlerinden Men Cezası:

Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında Rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır. Dernek Faaliyetlerinden men cezasında belirlenen sure içerisinde üye, derneğe ait faaliyetlerin Hiçbirine katılamaz.
 
Dernek üyeliğinden ihraç cezası:
Dernekten ihraç cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:


a) Her ne sebeple olursa olsun derneğin huzur sükûn ve Dernek çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,
b) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya sucu yüklenmeye zorlamak,
c) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında acık ya da kapalı propaganda yapmak, yardım talep etmek veya toplamak,
d) Devletin şahsiyetine karsı islenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,
e) Derneği bilgilendirmeden ve onayını almadan Dernekle veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, Dernek adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,
f) Derneğin resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,
g) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili isleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
h) Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
i) İki defa, dernek faaliyetlerinden men cezası almak
 
Dernekten İhraç Cezası:
DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI


Dernekten ihraç cezası genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olan, daha önce aynı nitelikte suçu bilinçli olarak yineleyen, dernek topluluğuna zarar vermeyi sürdüğü için dernek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyeye verilir. Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, men cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında Rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere İHRAÇ kararı alınır.
 
DİĞER DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 8Öngörülmemiş Disiplin suçları:
Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları
İtibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
                     Toplu olarak islenen disiplin suçları:
Toplu olarak islenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği
Durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir. Ancak bu üyelerin
Masumiyetini ispat hakkı saklıdır.
                      Cezalarda Ağırlaştırıcı Sebepler:
Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin bir yıl içinde, 3. kez tekrarında,
Başkaca hiçbir işlem ve ihbara gerek kalmaksızın bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı
Derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının
Üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç isleme ağırlaştırıcı sebep
Sayılır ve bu durumda bir derece daha ağır ceza verilir.
                       Cezalarda Hafifletici Sebepler:
Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç isleme kastının bulunmaması gibi durumlar
Hafifletici neden sayılabilir ve bir derece daha hafif ceza verilebilir.
 
TAZMİNAT
PARA CEZASI


Madde 7 - Dernek ve tesislerine üyenin, ailesinin veya konuklarının verecekleri zararlardan üye sorumludur. Üyeler bu zararları karşılamakla yükümlü oldukları gibi bu zararlardan doğacak gelir kayıplarını da öderler. Uygulanacak cezanın tutarı doğurduğu sonuçlara göre belirlenir. Ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

CEZALARDA UYUM

Madde 9 - Nitelikleri itibari ile benzer eylemlerde bulunanlara benzer disiplin cezaları verilir. Disiplin cezalarının verilmesinde kurul takdir hakkını kullanır, ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Disiplin Soruşturması
GENEL KURAL

Madde 10 - Disiplin işlemleri soruşturma ve kovuşturma olarak iki bölümdür.

SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

Madde 11 - Madde 12 ve 13 de belirtilen bildirimin Disiplin Kurulu'na iletildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlanmak zorundadır.
 
BİLDİRİM

Madde 12 - Bildirim, herhangi bir kişinin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu dernek mensubunu yazılı olarak belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur. Yazılı bildirimde, bildirimi yapan kişinin açık kimliği, adresi ile hakkında bildirimde bulunulan kişinin kimliği, bildirim konusu, maddi olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi, varsa konuyla ilgili kanıtların belirtilmesi zorunludur. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz. Bildirimde bulunan kişinin kimliği, zorunluluk olmadıkça saklı tutulur.

Madde 13 - Yönetim Kurulu, bildirim olmasa bile derneğin onur ve itibarını sarsıcı, derneği zarara uğratıcı her türlü eylem, beyan veya yayında bulunan, bu yönetmelik kapsamındaki, kişiler hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİ

Madde 14 - Disiplin Kurulu, bildirimin yapılmasından sonraki ilk toplantısında konuyu inceler ve gerek görürse soruşturmayı başlatır. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, suç safhaları,deliller, alınan savunma özetlenir, Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır
Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusunu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve gizli olarak 7 (yedi) gün içinde bildirir ve tebliğ tarihinden başlayarak 15 (onbeş) gün içinde ilgilinin savunmasını ve varsa kanıtlarını bildirmesini ister. İlgili kişi haklı gerekçeler göstererek 1 (bir) ayı geçmemek üzere ek süre isteyebilir. Bu süreler içinde savunmasını vermeyen kişi, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Gerekli görülen durumlarda suçlanan kişinin sözlü anlatımlarına başvurulur.
İlgilinin yanıtından sonra ya da yanıt gelmemesi durumunda 15 (on beş) günlük sürenin bitiminden sonra en geç 10 (on) gün içinde kararını Yönetim Kurulu'na bildirir. Varsa cezanın ilgiliye bildirimi ve bu cezanın uygulaması, Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM - Disiplin Kurulunun Çalışma Yöntemi

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI VE TOPLANMASI


Madde 15 - Çağrısız toplantılar bir çalışma döneminde asıl ve yedek üyelerin katılımıyla en az dört defa yapılır. Disiplin Kurulu, dernek Genel Kurulu tamamlanıp seçim sonuçlarının açıklanmasını izleyen bir hafta içinde toplanır. Bu toplantıda önce Başkan ve tutanakları düzenlemek üzere bir Sekreter üye seçimi yapılır. Bir önceki dönemde işlemleri tamamlanmamış dosya olması ve bir önceki dönem Disiplin Kurulundan yeni dönem kuruluna seçilen üye olmaması durumunda, bir önceki dönem kurulundan bir üyenin devreden dosyalarla ilgili bilgi vermek üzere ilk toplantıya katılması sağlanır. Disiplin Kurulu, kendisine iletilen bildirim üzerine en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kurulu Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.
Çağrısız toplantılardan ikisine, çağrı üzerine yapılan toplantılardan üst üste üçüne katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine en çok oy almış yedek üye asıl üye olarak göreve devam eder.
 
GÖRÜŞME YÖNTEMİ

Madde 16 - Disiplin Kurulu aşağıda belirtilen şekillerde toplanır:
Çağrısız toplantılarda Kurul asıl üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Kendi gündemini belirler, varsa konusuna ilişkin görüşler oluşturarak Yönetim Kuruluna sunar.
Çağrılı toplantılarda;
  • Kurul, kendisine bir ya da birkaç konu verildiğinde, yapacağı ilk toplantıda konu sonuçlandırılıncaya kadar görev yapmak üzere, bir Raportör seçer.
  • Raportörler ilgili dosya üzerindeki çalışmalarını 15 (onbeş) gün içinde tamamlarlar ve dosya özetini hazırlayarak, Disiplin Kurulu toplantısına hazır ederler. Dosya özetlerinde usule uygunluk ve raportörlerin görüşü bulunmak zorundadır.
  • Kurul kararını üye tam sayısına göre oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın tarafı çoğunlukta sayılır.
  • Kurul kendisine sevkedilen konuları ilgili ilk toplantıdan itibaren 3 (üç) ay içinde karara bağlar.
  • Disiplin Kurulu tarafından dosyaların görüşülmesi sırasında, gerekli görülüyorsa bir Yönetim Kurulu temsilcisinin toplantıda hazır bulunması için 15 gün önceden çağrı yapılır. Çağrıya karşın Yönetim Kurulu temsilcisinin katılmaması, toplantının yapılmasına engel değildir.
Disiplin Kurulu kişinin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplanmakla yükümlüdür. Bu nedenle olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin bilgilerine başvurabilir. Resmi makamlardan belgeler isteyebilir. Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek koşuluyla, başvurabilir.

SORUŞTURULAN ÜYENİN SAVUNMA HAKKI

a-) Hakkında soruşturma açılan üyeye atfedilen sucun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önceden yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda üyeden belirtilen gün ,saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir, Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Dernek de Duyuru levhasına asılır.
b-) Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği taktirde savunma dan vazgeçtiği varsayılarak , dieğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
c-) Özür bildiren üyeye yeniden ek bir süre verilir bu dönem içinde yazılı savunmasını vermesi istenir.
d-) Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmenliğin 21 maddesi hükümleri uygulanır.
Disiplin Kurulunun bu amaçla yaptığı tüm yazışmalar "GİZLİ" kaydı ile yapılır.
 
DOSYALAMA

Madde 17 - Disiplin Kuruluna ait dosyalar Yönetim Kurulu Sekreter üyesi tarafından ayrı bir yerde saklanır ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri dışında hiç kimseye verilmez.
Kurulca aşağıdaki dosyalar tutulur.
  • Karar dosyası
  • Toplantı Tutanakları dosyası
  • Yazışma dosyası
DUYURULAR

Madde 18 - Duyuruların yapılmasında aşağıdaki hususlara uyulur: Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Yasasına göre bir suç niteliği taşıyorsa Yönetim Kurulu'nca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunması zorunludur. Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için dernek Yönetim Kurulu'na bildirir. Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya konulan cezanın kişi, kurum ve kuruluş yetkililerince uygulanmaması Durumunda, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunur ve kamuoyuna duyurulması sağlanır.

DİSİPLİN KURULU KARARINA İTİRAZ

Madde 19 - Hakkında Disiplin Kurulu tarafından bir yargıya varılan üye bu karara Genel Kurul Başkanlık Divanına dilekçe ile itiraz edebilir. Divan itirazın gündeme alınmasını oylar.
İtiraz gündeme alınırsa görüşülür ve Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurul kararına kadar Disiplin Kurulunun verdiği karar geçerlidir. Disiplin Kurulu kararına karşı ilgililerin idari yargıya başvurmaları halinde idari yargı tarafından talep edilecek görüş, hukuk danışmanı ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanır.

GİDERLER
Madde 20 - Disiplin Kurulu ile ilgili giderler Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

BİLDİRİMLER
Madde 21 - Bütün bildirimler Tebligat Yasası hükümlerine göre yapılır.

GENEL USUL
Madde 22 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında Medeni Yasa ile Medeni Usul Yasası hükümleri geçerlidir.

AÇIKLAYICI GENELGELER
Madde 23 - Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Disiplin Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yönetmelik hükümlerini açıklayıcı ya da uygulamaları yönlendirici genelgeler yayınlar.
 
YÖNETMELİKLERDE YAPILACAK DÜZENLEMELER
Madde 24 - Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa mevcut 3568 sayılı yasayla belirlenmiş TÜRMOB ve ASMMM ODASI disiplin tüzük hükümleri uygulanır. Dernek yönetmelikleri tüzüğe uygun hale getirilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 25 - Bu yönetmelik 30.04.2013 tarihli KURULUŞTA kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME
Madde 26 - Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür
     
 

 

Her hakkı saklıdır © 2013