İLETİŞİM
ANKARA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği
Adres  Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. 107/5
ÇANKAYA / ANKARA
Tel/Faks  0(312) 472 40 46
E.Mail  info@asmmmder.com
MEVZUAT DUYURULARI

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

 

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77)

 

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2915)

DUYURULAR
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SON DURUM
Bitiş Tarihi : 30 Haziran 2020
1. Uzatma : 31 Temmuz 2020
2. Uzatma : 31 Ağustos 2020
3. Uzatma : 31 Ekim 2020
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ SON DURUM
Bitiş Tarihi : 17 Temmuz 2020
1. Uzatma : 17 Ağustos 2020
2. Uzatma : 17 Eylül 2020
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İLE İLGİLİ SON DURUM
Bitiş Tarihi : 17 Temmuz 2020
1. Uzatma : 17 Ağustos
2. Uzatma : 17 Eylül 2020
Galeri
GÜNCEL
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ İÇİN KDV ORANI 1 EYLÜL 2020 İLE 30 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA %8’DEN %1’ E İNDİRİLDİ.
Hoşgeldiniz ! Bugün
 
Dernek Seçim Yönetmenliği

SEÇİM YÖNETMENLİĞİ


ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER GURUBUNUN
TÜRMOB VE ASMMMO ORGANLARINDA TEMSİL EDECEK
ADAYLARI BELİRLEME VE SEÇİMLERİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- (1) TÜRMOB ve A.S.M.M.M.O Genel Kurullarında oda yönetim,denetleme ,disiplin kurulu üyelikleri ve TÜRMOB üst birlik temsilciliği için  yapılacak seçimlerde ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER GURUBUNU temsilen katılacak  adayların belirlenmesi ve seçimlerin yürütülmesi amacıyla bu yönetmelik hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;
               (1) ASMMM/Dernek: ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER GURUBUNU,
               (2) A.S.M.M.M.O / Oda: Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını
               (3)TÜRMOB: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
               (4) Y.İ.K  : Yüksek İstişare Konseyini,
               (5) Y.K.A : Yönetim Kurulu Adayını,
               (6) D.K.A : Denetleme Kurulu Adayını,
               (7) Dİ.K.A: Disiplin Kurulu Adayını,
               (8) SYK   : Seçim Yürütme Kurulunu, İfade eder.

Hukuki Dayanak

Madde 3- (1) Dernek Tüzüğünün 9 inci maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanmıştır.

Yüksek İstişare Konseyinin Teşekkülü

Madde 4- (1) Dernek Tüzüğü’nün 17 inci maddesine istinaden Yüksek İstişare Konseyi; Derneğin yönetim kurulu, denetim kurulu, haysiyet divanı asıl üyeleri, onur kurulu, danışma kurulu ve kadın kollarından oluşur.
                 (2)Yüksek İstişare Konseyi; Derneğin oda seçimleri ile ilgili izlenecek yol ve yöntemleri ile adaylarının belirlenmesine ait usul ve esasları belirleyen en üst seviyedeki istişare organıdır.
                 (3)Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda yüksek istişare konseyi başkanıdır. Konsey ilk toplantısını bu mevzuatın 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde yapar.
                 (4) Y.İ.K. tavsiye mahiyetinde aldığı kararları Dernek yönetim kuruluna bildirir. Dernek yönetim kurulu en geç 15 gün içinde toplanarak karara bağlar.

Yüksek İstişare Konseyinin Görevleri

Madde 5 – (1) ASMMMO Genel Kurulunda ve TÜRMOB Genel kurulunda  yönetim-denetleme -disiplin kurulları ile üst birlik temsilcisi olarak ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Grubunu temsilen aday olacakların ön seçim takvimlerini belirlemek.
                  (2) Ön seçimlere katılacak Oda başkan, kurullar ve üst birlik temsilciliği  aday adaylarının derneğe yapacakları bağış miktarını belirlemek.
                  (3) Ön seçimin güvenli ve ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Grubuna yakışır seviyede tamamlanmasını sağlamak ve seçimleri yürütmek amacıyla en az 5 en fazla 11 kişiden oluşan seçim yürütme kurulunu seçmek. ( DERNEK YÖNETİM KURULU VE ADAYLAR BURAYA SEÇİLEMEZLER)
                 (4) Seçim Yürütme Kurulu tarafından seçimlerle ilgili sunulan ve iş planını görüşerek kabul etmek.
                 (5) YİK Başkanlığına kendi içinden geçici olarak bir YİK Başkanı seçmek.
                 (6) Derneğin Kurullarında ( yönetim - denetim - disiplin ) görevli olanlar Adayı Adayı olduklarında kesinlikle görevlerinden istifa etmiş olmaları gerekmektedir. ( İlk iki dönemde bu şart aranmaz.)

Seçim Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 6- (1) Ön seçim hazirun listesini hazırlamak
                 (2) Ön seçim oy pusulasını hazırlamak.
                 (3 ) Ön seçim hazirun listelerini sandıklar bazında belirlemek.
                 (4) Sandık sayısı kadar sandık kurullarını belirlemek.
                 (5) Ön seçimlerde mükerrer oy kullanımı dâhil, önseçim sonuçları üzerinde olumsuz etki yapacak davranışların önüne geçilmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.
                 (6) Ön seçim sonuçlarını seçim mahallinde duyurmak ve uygun araçlarla ilan etmek.
                 (7) Ön seçim tutanaklarını dernek yönetimine teslim etmek.
                 (8) Seçim tahmini bütçesi ve iş planını hazırlamak ve YİK’ne sunmak .
                 (9) Bütçesinin uygulanması amacıyla en az 3 en fazla 5 kişiden oluşan tahsilat ve harcama komisyonu seçmek, Adaylar seçim sürecinde harcama yapmazlar, harcamalar tahsilat ve harcama komisyonu tarafından yapılır. Bu kurul Dernek yönetimine ve Adaylara tüm tahsilat ve harcamalar hakkında belirli aralıklarda rapor sunar.

Aday Adaylarının Müracaatı

Madde 7- (1) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Grubu Oda Başkan aday adaylarının  5 yıl dernek üyeliği bulunması şarttır. Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına aday adayı olacakların ise 3 yıl dernek üyesi olmasının yanı sıra 3568 sayılı Kanun gereği en az üç yıllık kıdeme haiz olması ve serbest veya bir işyerine bağlı olarak fiilen mesleki faaliyette bulunması,( Derneğin ilk 6 ( altı ) yılındaki seçimlerde bu şartlar aranmaz)
                (2) Oda organlarında üst üste iki dönem görev almamış olması,
                (3) Aday adayı olanların hangi görev için aday adayı olduğunu belirten dilekçeyi  belirlenen süre içerisinde Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına iletmesi, şarttır.
                (4) Dilekçe ekinde; aday adayının özgeçmişi, Oda kayıt sureti, Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil belgesi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Y.İ.K. nun belirleyeceği miktarlarda yapılan bağışı gösteren banka dekontu fotokopisi yer alır.
               (5) Eksik evrak ihtiva eden başvurular dikkate alınmaz. Ancak dilekçe ve bağış belgesi dışındaki eksiklikler için Yönetim Kurulu 1 gün ek süre verebilir.
              (6) Yönetim Kurulu; aday adaylarının yukarıdaki belgelerin ibrazının ardından durumu uygun olanları belirledikten sonra, aday adaylıkları yukarıdaki şartlara uymayanlara yazılı olarak bildirir. Aday adaylıkları kabul edilmeyenler yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir gün içerisinde Seçim yürütme kuruluna  sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na yazılı olarak müracaat eder. Seçim yürütme kurulu en geç, 7 gün içerisinde toplanarak itirazı karara bağlar. Seçim yürütme kurulu kararları kesindir.

Ön Seçim Takvimi

Madde 8- (1)
Yüksek İstişare Konseyi  ön seçimle ilgili  hususları belirlemek üzere en geç Oda seçimlerinin yapılacağı yıldan önceki mayıs ayının ilk haftası içerisinde Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu , YİK’in ön seçim ile ilgili almış olduğu kararları  ivedilikle görüşerek karara bağlar,en geç üç gün içerisinde ilan eder. Dernek yönetimi Y.İ.Konseyini mayıs ayının sonuna kadar davet etmez ise haziran ayının ilk cumartesi günü kendiliğinden toplanır ve oda başkanı, oda kurulları, Üst birlik delege ve Türmob aday adaylarının seçim takvimlerini belirler Yönetim Kuruluna bildirir.
 
Hazirun Listesinin Kesinleşmesi

Madde 9- (1) Başkan adayı  önseçimleri dernek üye defterine yazılı, önseçimin yapılacağı tarihten önceki En son yapılan Dernek Genel Kurul hazirun cetvelindeki üyeler arasında yapılır.
                (2) ASMMMO kurulları önseçimleri ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER grubu üyeleri arasında yapılır. ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER grubu üyeliği için grup üyeliği formları aday adayları tarafından imzalanarak yönetim kuruluna verilir. Bu formların verilme süresini Y.İ.Konseyi belirler. Verilen formlardaki isimler Y.İ.K de incelenir, uygun olmayan isimler çıkartılır. Yönetim kuruluna bildirir.
                (3) TÜRMOB organları önseçimleri ASMMMO genel kurulunda ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER grubu adayları arasından seçilen Üst birlik temsilcileri arasında yapılır.
               (4)Yönetim Kurulu, hazirun listesi ve diğer hususları yazılı olarak en geç 3 gün içerisinde aday adaylarına iletir.
               (5) Oda Kurulları Aday adayları; hazirun listesine, Yönetim Kurulu veya seçim yürütme kurulu kararlarına karşı işlemin duyurulduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Yapılan itirazlar en geç yedi gün içerisinde Seçim yürütme kurulu  tarafından karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir. Seçim yürütme Kurulunun  itiraza karşı verilen kararı kesindir, bu karara karşı başka itiraz yapılamaz. İtirazın yerinde görülmesi halinde seçmen listesi düzeltilir ve adaylara duyurulur.

Ön seçimlerde oy verme esasları

Madde 10- (1) Ön seçimlerde dernek üyesi;  oy pusulasında, başkan aday adaylarının yalnızca birisinin  karşısındaki kutucuğa  ( X ) çarpı  işareti koymak sureti ile tercihini belli eder.
                   (2) Oda kurulları seçimleri, ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER grubu üyesi kişiler tarafından;  Oy pusulasında isimleri alfabetik sıraya göre  yazılı bulunan ASMMMO  Yönetim kurulu adayından bir, denetleme kurulu adayından  bir ve disiplin kurulu adayından bir kişinin karşısındaki kutucuğa ( x ) çarpı işareti koymak suretiyle tercihini belli eder.
                  (3) Y.İ.Konseyi üyeleri; İsimleri alfabetik sıraya göre yazılı bulunan  oy pusulası ile üst birlik temsilciliği için en fazla üç aday adayının karşısındaki kutucuğa (X) çarpı işareti koymak sureti ile tercihini belli eder.
                  (4) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER grubu üst birlik temsilcisi; TÜRMOB organları ön seçimi oy pusulasında her kuruldaki aday adaylarından yalnızca birisinin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini belli eder. Bu konuda TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER Platformunun esas ve  usullerine göre düzenleme yapılabilir.
                  (5) Oy kullanırken  yukarda belirtilen sayıdan fazla  işaret konulduğunda  oy pusulası  geçersiz sayılır.      
                  (6) Aday adayları oy sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlamak üzere önce asıl, sonra yedek aday adayları tespit edilir.
                  (7) Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde aralarında kura çekilir.
                  (8) Asil aday adaylarından seçimlere katılmama yönünde çekilme veya her ne şekilde olursa olsun seçimlere katılamama halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak asil aday adayı olarak seçimlere katılmaya çağrılır. Buna rağmen listelerde eksiklik var ise dernek yönetim kurulu tarafından eksiklik tamamlanır.

Sandık Seçim Kurulu ve görevleri

Madde 11- (1) Her sandık için seçim yürütme kurulunca bir başkan ve iki üyeden oluşan sandık seçim kurulu oluşturulur.
Aday adayı olanlar, sandık seçim kurulunda görev alamazlar. Yapılacak ön seçimde adaylıktan bilahare vazgeçse dahi durum değişmez.
                   (2) Sandık seçim kurulu, seçimlerin düzenli şekilde yapılması ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevlerini seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar  tam bir tarafsızlık içinde ara vermeden yürütür.

Ön seçimde oyların kullanılması, tasnifi ve itiraz

Madde 12- (1) Oy verme işlemi, gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Hazirun listesinde adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini nufus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport ile ispat etmesinden sonra listedeki isminin karşısındaki yeri imzalanması ile sona erer.
                  (2) Mühürsüz oy pusulası ve/veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersizdir. Hazirun listesi ile oy kullanan sayısı arasında fark var ise zarflar açılmadan aradaki fark kadar zarf çekilerek eşitlik sağlanır.
                  (3) Seçim yürütme kurulu seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük  tespit etmesi halinde, durumu bir tutanakla tespit eder ve YİK acilen toplantıya davet eder. YİK durumu değerlendirerek seçimin iptaline karar verebilir. Bu takdirde seçimlerin yapıldığı tarihten sonraki ilk Cumartesi günü seçimler yenilenir.
                 (4) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar birleştirilir.
                 (5) Sandık seçim kurulu ön seçimin tamamlanmasından sonra seçim sonuç tutanağını, kullanılan oy pusulalarını, hazirun listesini hasılı seçim sırasında kullanılan diğer tüm matbu evrakları bir örneği  ile birlikte, tüm
belgelerin üzerinde seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzalarını ihtiva edecek şekilde seçim yürütme kuruluna teslim
eder.  Ayrıca seçim sonucu tutanağı sandık seçim kurulu başkan ve üyelerinin imzası ve dernek kaşesi ile mühürlendikten sonra seçim mahallinde derhal ilan edilir. Ön seçim evrakları ve tüm kayıt ve dokumanlar Dernek arşivinde kalıcı olarak muhafaza edilir.
                (6) Seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, seçim yürütme kurulu tarafından en geç 2 gün içinde incelenir ve kesin olarak karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile bildirilir.
               (7) İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra seçim yürütme kurulu tutanakları seçimle ilgili tüm evrakları dernek yönetim kuruluna teslim eder.

Diğer hususlar

Madde 13- (1) Ön seçimlerde aday adayları diğer aday adayların kişiliklerine yönelik eleştiri yapamazlar. Onur kırıcı davranışlarda bulunamazlar. Bu tür davranışlarda bulunduğuna dair objektif belge bulunan aday adaylarının aday adaylığı seçim yürütme kurulunun teklifi ve YİK kararı ile düşürülür. Durum yazı ile ilgiliye bildirilir.
                 (2) Dernek yönetim kurulu aday adaylarına hazirun listesine ilişkin olarak elinde mevcut olan her türlü bilgi ve telefon numarasını vermek zorundadır.
                 (3) Adaylığı kesinleşenlerden seçim yürütme kurulu tarafından belirlenen taahhütlerini, istenmesine rağmen  yerine getirmeyenler ile  bu yönetmelik hükümlerine riayet etmeyenlerin adaylığı Seçim Yürütme Kurulu’nun teklifi ve YİK kararı ile düşürülür, yerine 10. maddedeki usullere göre yedek üye davet edilir.

Yürürlük

Madde 14-  Bu  Yönetmelik  Dernek genel kurulunun…… günlü kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
Yürütme

Madde 15 – Bu yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.

 Adaylardan İstenilenler: :
1- Özgeçmiş
2- Oda kayıt sureti
3- Adli Sicil Belgesi
4- Vesikalık fotoğraf ( 2 adet)
5- Bağış makbuz fotokopisi verilecektir.
6- Odaya ve Derneğe aidat borcu bulunmadığına dair belge.
7- Derneğe Hitaben yazılmış dilekce ( örnek için tıklayınız)
(Eksik evrakla başvurular dikkate alınmayacaktır.)
     
 

 

Her hakkı saklıdır © 2013